Atranka viešųjų pirkimų specialisto pareigoms užimti

Atranka viešųjų pirkimų specialisto pareigoms užimti.

Biržų „Saulės“ gimnazija ieško Viešųjų pirkimų specialisto dirbti pagal terminuotą darbo sutartį.

Darbo krūvis – 0,5 etato (20 val. per savaitę)

Pareigybės lygis – B, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

Atrankos būdas – pokalbis.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams

1.      ne žemesnis nei aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų;

2.      išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, sutarčių sudarymą.

Pagrindinės darbo funkcijos

1.      organizuoja ir atlieka gimnazijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras;

2.      rengia gimnazijos viešųjų pirkimų dokumentus (skelbimus, ataskaitas, kvietimus, pirkimo sąlygas, tiekėjų apklausos pažymas) ir kitus dokumentus bei jų paaiškinimus; kartu su gimnazijos administracija, inicijuoja prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, derina pirkimo sutarčių projektus;

3.      finansinių metų pradžioje rengia (pagal pirkimų iniciatorių pateiktus duomenis) gimnazijos viešųjų pirkimų planą ir teikia tvirtinti gimnazijos direktoriui;

4.      tikrina gimnazijos viešųjų pirkimų dokumentus, teikia siūlymus dėl pakeitimų juose tam, kad dokumentai atitiktų teisės aktų reikalavimus;

5.      registruoja viešųjų pirkimų dokumentus, užtikrina jų saugumą ir tinkamą naudojimą, tvirtina viešųjų pirkimų dokumentų kopijas;

6.      organizuoja tiekėjų pretenzijų nagrinėjimą, teikia dokumentus ir informaciją, reikalingą tiekėjų pretenzijoms objektyviai ir skaidriai nagrinėti;

7.      skelbia informaciją viešųjų pirkimų klausimais Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, gimnazijos tinklalapyje ar kt.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. gyvenimo aprašymą (CV);

 

 

Pretendentas dokumentus pateikia tiesiogiai (Biržų „Saulės“ gimnazija Vytauto g. 32, 41140 Biržai, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.30 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 13.00 val.), elektroniniu paštu (birzusaule@gmail.com) arba registruotu laišku per 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną, iki 2023 m. sausio 16 d. (įskaitytinai). Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems nurodytų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Telefonas pasiteiravimui +37066031373

Autorius:
Administracija

Nuotraukos:
.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos