Laisvos darbo vietos

1. Konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

Konkursą skelbia: Biržų „Saulės“ gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 32, 41140 Biržai, Įmonės kodas 190546110.

Darbo krūvis – 0,75 etato (30 val. per sav.).

Pareigybės lygis – A2.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo pradžia: 2024 m. rugsėjo 1 d.

Darbo užmokestis – atsižvelgiant į darbo stažą, taikant koeficientą nuo 1,7811 iki 1,7872.

Konkurso būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Darbo pobūdis: tiria, analizuoja ir vertina ugdymo procesą ir jo pokyčius, vykdo gimnazijos ugdomojo proceso priežiūrą; organizuoja ugdymo planų, bendrųjų ir individualiųjų programų vykdymą, rengia neformalaus ugdymo veiklos tvarkaraščius; skatina pedagogus tobulinti kvalifikaciją, dalykiškai bendradarbiauja ir teikia pasiūlymus pedagogų atestacijai; vadovauja gimnazijos metinio veiklos plano rengimui ir įgyvendinimui; rūpinasi gimnazijos kultūra ir įvaizdžio formavimu, palankiu mikroklimato kūrimu, puoselėja demokratinius gimnazijos bendruomenės santykius; stebi ir analizuoja klasių auklėtojų, neformalaus ugdymo būrelių vadovų, dalykų mokytojų veiklą; kontroliuoja renginių gimnazijoje ir už jos ribų organizavimą, tikrina mokinių užimtumo po pamokų ir mokinių atostogų metu organizavimą; tikrina ir derina viešinimui skirtą informaciją apie gimnaziją, rūpinasi gimnazijos tinklalapiu ir kitomis socialinėmis viešinimo informacinėmis priemonėmis;

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. ne žemesnis nei aukštasis išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija;
 2. ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas;
 3. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną užsienio kalbą iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: anglų, prancūzų ar vokiečių;
 4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
 5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 6. išmanyti ir gebėti praktiškai taikyti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus.

Privalumai:

 1. direktoriaus pavaduotojo ugdymui darbo patirtis;
 2. švietimo vadybos, administravimo magistro laipsnis;
 3. projektų, mokinių, mokytojų mobilumo programų rengimas ir įgyvendinimas.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą:

 1. Asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos;
 2. Gyvenimo aprašymas, parengtas Europass CV formatu lietuvių kalba;
 3. Pretendento anketa (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496);
 4. Vienos iš trijų Europos sąjungos kalbų: anglų, prancūzų, vokiečių B1 kalbos mokėjimo lygio  pažymėjimas.

Dokumentų originalai, pateikiami atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems visų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Pretendentų dokumentai teikiami: Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Telefonas pasiteiravimui +37066031373

 

 

 

 

 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko

Atostogos!