Apie gimnaziją

Istorija

Mokykla vakar ir šiandien…

1917 m. lapkričio 20 d. „Saulės“ draugijos rūpesčiu įkurta „Saulės“ gimnazija. Patalpos buvo nuomojamos, nepritaikytos mokymui. Dauguma jų buvo Dirvono (dabar Vytauto) gatvėje. 1931 m. pastatyti nauji gimnazijos rūmai (architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis). Gimnazijoje veikė skautų, ateitininkų, literatūros mėgėjų ir fizikų elektronikų lavinimosi kuopelės. Kasmet gimnazija surengdavo po 2-3 viešus vakarus, pavasariais rengė sporto šventes, šeštadieniais – literatūrinius vakarus, atskirų klasių pasilinksminimus su meninėmis programomis, turėjo dūdų orkestrą, žiemomis įsirengdavo savo čiuožyklą.

1941 m. buvo areštuoti ir ištremti gimnazijos mokytojai: Anupras Karalius – anglų kalbos mokytojas, Jurgis Kutra – gimnazijos  inspektorius, lietuvių kalbos mokytojas, Joana Virketienė – darbelių ir istorijos mokytoja, Povilas Andrėjauskas – dailės ir braižybos mokytojas, Juozas Vosylius – gimnazijos direktorius, lotynų kalbos mokytojas, Bronė Zovienė – gimnazijos raštvedė.

Rezistencinėse kovose žuvo mokytojas Bronius Krivickas. Gimnazija gyvavo nuo 1917 m. iki 1949 m.

1960 m. prie mokomojo pastato buvo pastatytas mūrinis 3 aukštų 300 vietų bendrabutis, o 1974 m. – priestatas, sujungęs mokomąjį ir gyvenamąjį pastatus. 1989 m. mokyklos kieme pradėta statyti arkinė sporto salė. 1992-1993 m.m. mokykla pradėta reorganizuoti į gimnaziją: įdiegta kabinetinė sistema, parengti ir švietimo ir mokslo ministerijoje patvirtinami profilinio mokymo ir sustiprinto dalykų mokymo planai, pedagogai kėlė kvalifikaciją, mokėsi dirbti kompiuteriu, įrengta skaitykla, išplėsti ryšiai su šalies gimnazijomis ir aukštosiomis mokyklomis, atskirtos 5-8 klasės. 1998 m. mokyklai suteiktas gimnazijos statusas. Šalyje atsirado pirmoji keturmetė gimnazija. 2001 m. vasarą renovuotas visas pastatas – pakeisti langai, stogas, šilumos mazgas, apšiltintas pastatas, perdažytas fasadas.

Kiekvienos mokyklos pasididžiavimas – buvę mokiniai. Per devyniasdešimt devynis metus mokykla išleido 92 laidas. Buvę mokyklos mokiniai – garsūs, žinomi visoje Lietuvoje menininkai, mokslininkai, poetai, dvasininkai, gydytojai, mokytojai, sportininkai ir kitų profesijų žmonės. Gimnazijoje mokėsi monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, kompozitorius kun. Gediminas Šukys, ev. liuteronų vyskupas Jonas Kalvanas, ev. reformatų kunigas daktaras E.Snarskis-Gerulis, muzikai V.Jakubėnas, A.Sprindys, K.Sadauskas, profesoriai J.J.Dagiai, P.Vasinauskas, Č.Masaitis, A.Gučas, A.Pipynė, L.Jasinskas, A.Vengrys, B.Sidauga, V.Brėdikis, V.Šilalninkas, V.Ivaška, R.G.Sakalnikas ir kiti, menininkai A.Kučas, P.Rauduvė, K.Bogdanas, S.Trečiokaitė-Žebenkienė, J.Dagys ir kiti, sporto veikėjai V.Bimba, V.Garastas, J.Mozūra, Jok.Mozūra, J.Pipynė, I.Aleksiūnaitė-Garastienė ir kiti, literatai B.Brazdžionis, J.Mekas, B.Krivickas, M.Indriliūnas, V.Kubilius, V.Spudas, A.Karosaitė, K.Jakubėnas, P.Zablockas, K.Snarskis, H.Korsakienė, E.Matuzevičius, P.Drevinis, L.Matuzevičius, P.Skodžius ir kiti, politikos veikėjai K.Kairys, A.Trimakas ir kiti.

Mokyklą nuo 1946 metų 7 mokiniai baigė aukso medaliu:

 • 1946 m. Algis-Viktoras Mekas, Viktorija-Emilija Valuntaitė
 • 1948 m. Leonas Grubinskas, Jonas Variakojis
 • 1950 m. Anelė Zakrytė
 • 1953 m. Genė Bedalytė
 • 1972 m. Ojaras Purvinš

Mokyklą sidabro medaliu baigė 24 mokiniai:

 • 1947 m. Jokūbas Sklėnys
 • 1948 m. Emilija Stipinytė, Voldemaras Klyvis
 • 1950 m. Vilius Plepys, Augustinas Kubilius, Algirdas Vileišis, Irta Stakionytė
 • 1951 m. Povilas Morkūnas, Jadvyga Kubiliūtė
 • 1952 m. Algirdas Vileikis, Romualdas Šilas, Emilija Eidukaitė
 • 1953 m. Genovaitė Trapulionytė, Emilis Suveizdis, Albertas Gužauskas, Vita-Silvija Januškevičiūtė, Marijona Trimbelytė, Liucija Jurėnaitė
 • 1954 m. Vanda Yčaitė, Povilas-Algimantas Jašinskas
 • 1958 m. Bronislovas Kučinskas
 • 1961 m. Rita-Emilija Jatužytė
 • 1962 m. Rapolas Gediminas Sakalnikas
 • 1987 m. Aleksandra Pukinstytė

Gimnazijos pastatas 1931 metais

Mokyklos direktoriai:

Edita Linkevičiūtė-Skubalienė (1917-1919),
Petras Šernas (1919-1919),
Vilius Grytė (1919-1924),
Matas Krikščiūnas (1924-1930),
Antanas Juška (1930-1936),
Juozas Vosylius (1936-1940),
Juozas Vaitiekūnas (1940-1941),
Stasys Rudys (1941-1944),
Stasys Tamonis (1944-1949),
Jonas Repšys (1949-1950),
Liudomiras Nastopka (1950-1951),
Jonas Repšys (1951-1958),
Algimantas Baublys (1958-1961),
Jonas Repšys (1961-1983),
Alfonsas Kirkilas (1983-1996),
Dainius Korsakas (1997-2021),
Marius Skardžius nuo 2022 

Gimnazijos pastatas 2003 metais

Mokyklos vardai keitėsi:

1917-1919 m.—Biržų „Saulės“ gimnazija.
1919-1934 m.—Biržų valstybinė gimnazija.
1934-1940 m.—Biržų A.Smetonos valstybinė gimnazija.
1940-1941 m.—Biržų J.Janonio vardo mokykla.
1941-1949 m.—Biržų valstybinė gimnazija.
1949-1956 m.—Biržų 1-oji vidurinė mokykla.
1956-1959 m.—Biržų J.Janonio vidurinė mokykla.
1959-1990 m.—Biržų J.Janonio vidurinė internatinė mokykla.
1990-1994 m.—Biržų 4-oji vidurinė mokykla.
1995-1998 m.—Biržų „Saulės“ vidurinė mokykla.
Nuo 1998 m.—Biržų „Saulės“ gimnazija.

 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!

Naujos kartos Lietuva