Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKA 2022-10-28 12:39:51 225.52 KB
BIRŽŲ SAULĖS“ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA 2022-10-28 12:39:33 211.4 KB
BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 2022-10-28 12:39:15 239.58 KB
BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS IKT NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA 2022-10-28 12:38:57 200.96 KB
BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ PAREIGŲ PAŽEIDIMO FIKSAVIMO, TYRIMO IR DARBUOTOJŲ ĮSPĖJIMO DĖL ĮVYKDYTŲ PAŽEIDIMŲ, TVARKOS APRAŠAS 2022-10-28 12:38:29 222.11 KB
BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS REAGAVIMO Į SMURTĄ IR PATYČIAS GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS 2022-10-28 12:37:48 366.5 KB
BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMA 2022-10-28 12:37:29 213.75 KB
BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS 2022-10-28 12:35:15 227.65 KB
BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS MOKYMOSI PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 2022-10-28 12:40:09 294.92 KB
BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 2022-10-28 12:40:30 290.15 KB
NEFORMALIO ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS 2021-2022M.M. 2022-10-28 12:42:19 278.58 KB
Nuotolinio mokymo(si) tvarkos aprašas 2022-10-28 12:41:29 161.05 KB
BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS MOKĖJIMO MOKYTIS KOMPETENCIJOS UGDYMO APRAŠAS 2022-10-28 12:37:03 251.67 KB
BIRŽŲ „SAULĖS“GIMNAZIJOS VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS 2022-10-28 12:42:44 427.42 KB
Pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka 2022-10-28 12:30:56 290.15 KB
1 priedas. Pasirenkamojo dalyko, dalyko modulio…_programa,_priedas_Nr.1 2022-10-28 12:30:32 183.55 KB
2 priedas. Ugdomoji veikla kitoje aplinkoje 2019-2021 2022-10-28 12:30:15 281.84 KB
3 priedas. Alkoholio, tabako ir kt. planas 2019-2021 2022-10-28 12:27:02 208.69 KB
Smurto prevencijos planas 2019-2020, 2020-2021 m. m. 1-4 klasėms 2022-10-28 12:44:21 196.38 KB
5 priedas. SLURŠ integravimo programa 2019-2021 2022-10-28 12:26:38 788.63 KB
6 priedas. Žmogaus saugos planas 2019-2021 2022-10-28 12:26:07 309.75 KB
9 priedas Etno integr. 1-2 kl. 2019-2021 m. m. 2022-10-28 12:25:04 201.56 KB
BIRŽŲ “SAULĖS“ GIMNAZIJA SOCIALINĖS- PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS 2022-10-28 12:45:07 211.42 KB
11-priedas.-ugdymo-karjerai-integracijos-planas-2019-2021 2021-06-07 22:01:09 233.17 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrasis ugdymo planas 2021-11-12 14:40:00 383.5 KB
Mokinių priėmimo į Biržų „Saulės“ gimnaziją tvarkos aprašas 2022-11-10 13:43:04 148.34 KB
Tvarkos
Mokinių vežimo organizavimo ir jų vežimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2021-12-17 16:31:55 299.2 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 31.12 KB
Biržų ,,Saulės“ gimnazija mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos stebėjimo, fiksavimo, skatinimo tvarkos aprašas 33.5 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 99 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 16.45 KB
Taisyklės
Įsakymas dėl Biržų „Saulės“ gimnazijos viešųjų pirkimo organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės 2021-09-29 11:15:48 176.55 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos viešųjų pirkimo organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės 2021-09-29 11:15:48 510.51 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2022m. 2022-09-21 16:23:30 112.65 KB
Priėmimas į gimnaziją
Prašymas priimti į gimnaziją 2023-01-25 15:08:31 14.73 KB
Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl priėmimo į Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašas“ 188.17 KB

 

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas

Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas

Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos

Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas

Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos

Priėmimo į Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkų aprašai

Atnaujinta: 2022-03-14
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
1. 08.00 – 08.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30