Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų saugojimo politika 2021-06-07 22:00:55 225.52 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2021-06-07 22:00:55 211.4 KB
IKT naudojimo ir darbuotojų stebėsenos tvarka 2021-06-07 22:00:56 239.58 KB
Pareigų pažeidimo ir fiksavimo tvarka 2021-06-07 22:00:56 200.96 KB
Reagavimo į smurtą ir patyčias tvarka 2021-06-07 22:00:57 222.11 KB
Gimnazijos kovos su korupcija programa 2021 2021-06-07 22:00:57 366.5 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-06-07 22:00:58 213.75 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2021-06-07 22:00:58 227.65 KB
Pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka 2021-06-07 22:00:59 294.92 KB
2020-2021 m. Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2021-06-07 22:00:59 290.15 KB
Nuotolinio mokymo(si) tvarkos aprašas 2021-06-07 22:01:00 278.58 KB
Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo aprašas 2021-06-07 22:01:00 161.05 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašas  2021-06-07 22:01:01 251.67 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2021-06-07 22:01:02 427.42 KB
Pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka 2021-06-07 22:01:03 176.66 KB
1 priedas. Pasirenkamojo dalyko, dalyko modulio…_programa,_priedas_Nr.1 2021-06-07 22:01:03 290.15 KB
2 priedas. Ugdomoji veikla kitoje aplinkoje 2019-2021 2021-06-07 22:01:04 183.55 KB
3 priedas. Alkoholio, tabako ir kt. planas 2019-2021 2021-06-07 22:01:04 281.84 KB
4 priedas. Smurto prevencijos planas 2019-2021 2021-06-07 22:01:05 208.69 KB
5 priedas. SLURŠ integravimo programa 2019-2021 2021-06-07 22:01:06 196.38 KB
6 priedas. Žmogaus saugos planas 2019-2021 2021-06-07 22:01:07 788.63 KB
9 priedas Etno integr. 1-2 kl. 2019-2021 m. m. 2021-06-07 22:01:07 309.75 KB
10 priedas. Socialines – pilietinės veiklos aprašas 2021-06-07 22:01:08 201.56 KB
11 priedas. Ugdymo karjerai integracijos planas 2019-2021 2021-06-07 22:01:08 211.42 KB
11-priedas.-ugdymo-karjerai-integracijos-planas-2019-2021 2021-06-07 22:01:09 233.17 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrasis ugdymo planas 2021-11-12 14:40:00 383.5 KB
Tvarkos
Mokinių vežimo organizavimo ir jų vežimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2021-12-17 16:31:55 299.2 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 31.12 KB
Biržų ,,Saulės“ gimnazija mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos stebėjimo, fiksavimo, skatinimo tvarkos aprašas 33.5 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 99 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 16.45 KB
Taisyklės
Įsakymas dėl Biržų „Saulės“ gimnazijos viešųjų pirkimo organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės 2021-09-29 11:15:48 176.55 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos viešųjų pirkimo organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės 2021-09-29 11:15:48 510.51 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2022m. 2022-09-21 16:23:30 112.65 KB

 

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas

Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas

Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos

Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas

Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos

Priėmimo į Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkų aprašai

Atnaujinta: 2022-03-14
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
8. 14.45 – 15.30
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30