Metodinė taryba

Metodinės tarybos sudėtis 2021-2022 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos taryboje

1.

Marija Jonėnaitė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pirmininkė

2.

Adelė Samulionienė Lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės pirmininkė

Narė

3.

Diana Anskinienė Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė Narė

4.

Indra Krizonienė Užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė

Narė

5. Arūnas Anskinas Menų, technologijų ir fizinio ugdymo metodinės grupės pirmininkas Narys
6. Audronė Ulevičienė Gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė Narė
7. Lina Dzimidienė Klasės auklėtojų metodinės grupės pirmininkė Narė
8. Dijana Nakčerienė Matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkė Narė

Metodinės tarybos funkcijos:

Metodinė taryba – tai Gimnazijos metodinių grupių pirmininkus jungianti taryba, kuri organizuoja ir koordinuoja metodinę veiklą, skatina Gimnazijos pedagoginius darbuotojus tobulinti savo dalykines kompetencijas, jungia juos mokymo dalyko strategijoms kurti, ugdymo turinio kaitai įgyvendinti, ugdymo procesui organizuoti, kad mokiniai galėtų įgyti ir puoselėti savo kūrybines ir fizines galias;

 • metodinei tarybai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui, nutarimai priimami dalyvaujančių asmenų balsų dauguma. Posėdžiai teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 narių;
 • metodinė taryba teikia siūlymus rengiant gimnazijos strateginį, ugdymo ir  veiklos planus;
 • nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus;
 • gimnazijos direktoriui teikia suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo;
 • aptaria mokinių mokymosi poreikius ir susitaria dėl mokomųjų dalykų, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų galimos pasiūlos;
 • susitaria  dėl ilgalaikių mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos;
 • dalyvauja diagnozuojant mokinių pasiekimus, aptaria mokinių pamokų lankomumo gerinimo, mokymosi krūvių optimizavimo klausimus;
 • aptaria kvalifikacijos tobulinimo poreikius, juos derina su gimnazijos  tikslais ir uždaviniais;
 • mokytojų atestacijos nustatyta tvarka dalyvauja vertinant mokytojo praktinę veiklą, teikia rekomendacijos mokytojui, siekiančiam įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją
 • metodinė grupė – tai Gimnazijoje dirbančių mokytojų grupė, kurios nariai yra vieno ar kelių ugdymo(si) sričių dalykų specialistai;
 • metodinei grupei vadovauja grupės narių 2 metams išrinktas pirmininkas, turintis mokytojo eksperto ar mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją;
 • metodinių grupių veiklą koordinuoja Metodinė taryba;
 • metodinės grupės skirtos planuoti ir aptarti ugdymo turinį, programas, ugdymo(si) metodus, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymosi pagalbos teikimą, ugdymo(si) priemones bei patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo(si) procese, pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, plėtoti kolegialią veiklą, konsultavimąsi, darbo patirties sklaidą, įsivertinti metodinę ir dalykinę veiklą, plėtoti mokytojų profesines kompetencijas, suderintas su Gimnazijos strateginiais tikslais ir uždaviniais, kartu siekti mokymosi pažangos.
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
5. 12.00 – 12.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!

Naujos kartos Lietuva