Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“

Nacionalinė švietimo agentūra

Biudžetinė įstaiga, K. Kalinausko g. 7, 03107 Vilnius, tel. 8 658 18 504, el. p. info@nsa.smm.lt, http://www.nsa.smm.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 305238040


 

Mokyklų vadovams

Kopija: Savivaldybių administracijoms

 

DĖL DALYVAVIMO PROJEKTE (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – NŠA), įgyvendindama projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001) (toliau – Projektas), parengė bendrąsias programas ir jas lydinčią medžiagą, organizuoja šių programų diegimą.

Diegiant bendrąsias programas svarbu, kad mokyklos turėtų tam reikalingų vadovėlių. Todėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto 2022 m. spalio 17 d. posėdyje (protokolas Nr. ESPKD34-17) buvo nutarta leisti sutaupytas Projekto lėšas (apie 2,5 mln. Eur) panaudoti naujai Projekto veiklai – Lietuvoje išleistiems vadovėliams įsigyti. Be to, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija atnaujino Projektui skirto finansavimo sąlygų aprašą (ministro 2023 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. V-608 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-639 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726 priemonės „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“), kuriuo sudarė galimybę papildomai projektui gauti iki 6 mln. Eur Lietuvoje išleistiems vadovėliams įsigyti.

Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus (Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-836), mokyklos sprendžia, kokių vadovėlių joms trūksta, kokius pirkti. Todėl NŠA kviečia mokyklas įsitraukti į vykdomą projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ kaip Projekto partnerius ir turėti galimybę gauti lėšų vadovėliams įsigyti. Numatomi tokie Projekto įgyvendinimo etapai:

 • Gegužės – birželio mėn. – NŠA kviečia mokyklas tapti partnerėmis, priėmusios kvietimą mokyklos pateikia partnerystės deklaracijas ir jungtinės veiklos sutartis.
 • Birželio mėn. – NŠA teikia paraišką ESF ir gavusi pritarimą grąžina mokykloms pasirašytas jungtinės veiklos sutartis.
 • Birželio – rugpjūčio mėn. – mokyklos susipažįsta su leidyklų planais apie naujai parengtus vadovėlius (informacija teikiama Švietimo portalo informacinėje sistemoje esančioje vadovėlių duomenų bazėje).
 • Rugpjūčio – spalio mėn. – mokyklos organizuoja vadovėlių viešuosius pirkimus pagal mokyklose nustatytas procedūras.
 • Rugsėjo – lapkričio mėn. – mokyklos teikia dokumentus NŠA, NŠA teikia mokėjimo prašymą ESF.
 • Spalio - gruodžio mėn. – NŠA perveda lėšas mokykloms.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovėliams įsigyti taikomi fiksuoti įkainiai (FĮ-068) skelbiama Europos socialinio fondo agentūros,), vieno vadovėlio dalies vidutinė kaina preliminariai gali siekti iki 12,77 Eur (pradiniam ugdymui), 18,52 Eur (pagrindiniam ugdymui) ir 21,80 Eur (viduriniam ugdymui). Atsižvelgdami į esamą lėšų dydį vadovėliams įsigyti iš Projekto lėšų (apie 8,5 mln. Eur), planuotume, kad kiekvienam mokiniui, pradedančiam mokytis pagal atnaujintas bendrąsias programas, būtų galima nupirkti bent du vadovėlius ar jų dalis, taip pat dalį lėšų būtų galima skirti vadovėliams klasėse ar bibliotekai įsigyti (1 vadovėlis ar jo dalis 90 proc. mokinių). Lėšoms paskirstyti planuojame naudoti Švietimo valdymo informacinėje sistemoje esančius mokinių duomenis (2022–2023 m. m.). Preliminarius duomenis apie Jūsų mokyklai siūlomus įsigyti vadovėlių skaičius ir numatytas tam skirti lėšas galite pamatyti priede „Lėšos“. Mokinių skaičius fiksuotas pagal Mokinių registro duomenis 2022 m. rugsėjo 1 d.

Jei Jūsų mokykla sutinka dalyvauti projekte, prašytume iki 2023 m. birželio 9 d. atsiųsti užpildytą ir mokyklos vadovo pasirašytą Projekto partnerio deklaraciją (pridedama) ir du jungtinės veiklos sutarties egzempliorius paprastu paštu (K. Kalinausko g. 7, LT-03107, Vilnius). Jungtinės veiklos sutartyje prašome įrašyti mokyklos duomenis. Negavę laiku pateiktų dokumentų, manysime, kad nesutinkate dalyvauti projekte.

Birželio mėnesį, surinkę visas mokyklų deklaracijas, planuojame Europos socialinio fondo agentūrai teikti prašymą dėl papildomo finansavimo. Vėliau, pasirašę papildomą susitarimą su minėta agentūra, pasirašysime Jūsų atsiųstą jungtinės veiklos sutartį ir persiųsime Jums Jūsų egzempliorių.

Direktorė Rūta Krasauskienė

Vaino Brazdeikis, tel. 8 658 17 927, el. p. vaino.brazdeikis@nsa.smm.lt

 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.